Medlemsområde
Foreninger er hjemmehørende i Ringe, som ligger centralt på Fyn og derfor har foreningen også medlemmer på hele Fyn og øerne.

Indmeldelse i foreningen ved at kontakte sekretæren.
 

Kontingent - Lokalkontingent for 2021 er 110 kr. og kontingentet til Danmarks Biavlerforening er 710 kr.
Der betales særskilt kontingent til lokalforeningen og Danmarks biavlerforening.
Flere nøjes med at være lokalmedlemmer bl.a. fordi de er lokalmedlemmer i flere foreninger  

Kan betales på net-bank  her bruges kort art 01 giro 7034024.
Foreningen har ved bankoverførsel
reg. nr. 1551 konto nr. 7034024

  Dette giro nr. kan også bruges til betaling af andre
arrangementer, ligeledes kan du benytte bankoverførsel, 

Husk gerne en besked med navn og hvilken betaling

Din mailadresse
Du modtager Honning Tidende og anden orientering i din mailboks, hvis du giver foreningens sekretær besked om din korrekte mailadresse og gerne også mobilnr.

 Vedtægter

 for

Ringe og omegns biavlerforening
Stiftet fastelavnssøndag d. 20. februar 1887

§ 1

Navn:            Foreningens navn er Ringe – og omegns biavlerforening og er hjemmehørende i Fåborg Midtfyn kommune.

§ 2

Formål:          Foreningens formål er at fremme kendskabet til biavlen og varetage medlemmernes interesser og hobby.

                      Foreningen er uafhængig af partipolitik.

§ 3

Medlemmer: Som medlemmer optager foreningen alle. Foreningen er medlem af Danmarks biavlerforening med det antal medlemmer, der ønsker dette. Alle også ikke medlemmer er altid velkomne til foreningens arrangementer.

§4

General-        Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

forsam-          En generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer, se

lingen            dog § 9.

                      På en generalforsamling har hvert medlem en stemme. Stemmeretten kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt.

                      Bortset fra de i § 9 angivne afstemninger, træffes alle beslutninger ved simpel stemmeflerhed.

                      Det på en generalforsamling passerede indføres i en forhandlingsprotokol, der underskrives af bestyrelsen og dirigenten.

§ 5

                      Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året inden den 1. juni.

                      Indkaldelsen kan ske ved indrykning i tidsskrifterne eller ved brev med mindst 14 dages varsel. Forslag der ønskes behandlet på en generalforsamling skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamling.

                      Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde:

                      1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere

                      2. Bestyrelsens beretning

                      3. Fremlæggelse af regnskab

                      4. Forslag fra bestyrelse eller fra medlemmer

                      5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1suppleant – der kan vælges 2 suppleanter.

                      6. Valg af revisorer og suppleant

                      7. Eventuelt

§ 6

Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelsen og varsel hertil sker i overensstemmelse med reglerne i § 5 om ordinær generalforsamling.

§ 7

Bestyrelsen:  Den af generalforsamlingen valgte bestyrelse består af et ulige antal medlemmer, dog mindst fem, som vælges på den ordinære generalforsamling for en toårig periode
                    og afgår skiftevis. Ved det første valg af bestyrelse efter ikrafttræden af nærværende vedtægter træffes bestemmelse om, hvilke bestyrelsesmedlemmer der afgår efter et
                    år.      

                     Der vælges herudover 1 suppleant, men der kan vælges 2

                      Formanden vælges på generalforsamlingen for en to toårig periode. Resten af bestyrelsen konstituerer sig ved valg af sekretær, kasserer og næstformand. Det på
                      bestyrelsesmøder passerede indføres af sekretæren i en forhandlingsprotokol, som underskrives af bestyrelsen. 

                      Beslutninger træffes af bestyrelse ved simpel stemmeflerhed.

                      Bestyrelsen holder møde, når formanden finder det nødvendigt eller når et flertal af bestyrelsen kræver det. Indkaldelsen skal ske med mindst 5 dages varsel.

§ 8

Kontingent:   Det årlige kontingent opkræves pr. giro / indbetalingskort først i november og skal være betalt inden månedens udgang.

                      Størrelsen af kontingentet fastsættes af bestyrelsen.

§ 9

Ophør,           Forslag om forandring i nærværende vedtægter eller om foreningens ophør kan kun

Ændring        vedtages på en generalforsamling, hvor 2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret

af vedtægter og heraf skal 2/3 stemme for forslaget. Er generalforsamlinger ikke beslutningsdygtige, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling senest fire uger efter, hvor forsaget kan vedtages med simpel stemmeflerhed uanset antallet af fremmødte.                     

                      Er foreningen lovlig opløst påhviler det bestyrelsen at overdrage eventuelle resterende midler til folkeoplysningsudvalget.

§ 10

Tegning og    Foreningen forpligtes ved formandens og kassererens underskrifter i forening.

Hæftelse       Bestyrelsen kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtigelser.

                      Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den i foreningen til enhver tid værende formue. Det påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse. Bestyrelsen tegner foreningen udadtil 

§ 11

Regnskaber   Kassereren fører en medlemsfortegnelse samt de til et overskueligt regnskab

Medlems-      nødvendig bøger.

fortegnelse    Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

og revision:   Foreningens regnskab revideres af to revisorer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Efter ikrafttræden af nærværende vedtægter bestemmes, hvilke af de to revisorer, der kun skal vælges for et år.

 

                      Nærværende vedtægter træder i kraft den 22.mars 2012

                      Olav Salten, Aksel Scheby, Henning Jørgensen, Per Holme, Poul Emil Frederiksen.